O ŠKOLCE
1. 1. 2003 se mateřská škola sloučila se Základní školou Lichnov. Kapacita školy je 56 dětí. Do mateřské školy docházejí děti z Lichnova, z  Dětského domova Lichnov a dojíždějí děti ze spádových obcí Sosnová, Lichnov – Dubnice, Býkov – Laryšov.
 
Prostorové a materiální podmínky
Budova školy je dvoupavilónová. Jeden pavilón je patrový. V něm se nacházejí dvě třídy mateřské školy se standardním vybavením. Materiální vybavení (hračky, pomůcky, náčiní aj.) je průběžně vybavováno a modernizováno. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru školy.

V jednotlivých třídách se pak nachází šatna, WC, umývárna, třída, jež se využívá ke stravování dětí, a herna. Ta slouží rovněž jako lehárna. U každé třídy je kuchyňka, která slouží k výdeji stravy. Strava se dováží z kuchyně, která je umístěna ve vedlejší přízemní budově.

Jsou zde i prostory určené pedagogickým pracovníkům, jež jsou vybaveny počítačem s tiskárnou, knihovna pro děti i pedagogické pracovníky a dvě místnosti pro skladování lehátek.

Druhá budova je přízemní. V ní se nachází kuchyň, sklady a kotelna. K dalším prostorům patří venkovní sklady na hračky a sezonní pomůcky určené pro roční období.  Je zde také venkovní umývárna a WC.

Děti mají možnost využívat tělocvičnu základní školy, která se nachází nedaleko mateřské školy. Dostatečné vybavení nabízí možnost plného sportovního vyžití. K tělocvičně rovněž patří i venkovní lehkoatletický areál s umělým povrchem. U budovy mateřské školy je rozsáhlá zahrada vybavena zařízením, které splňuje podmínky bezpečnosti dětí. V jednotlivých třídách se nachází umývárna se sprchovým koutem a WC dětí. Prostory svým vybavením odpovídají hygienickým předpisům a požadavkům. Během celého dne je pro děti zajištěn pitný režim. Denní rytmus je přizpůsoben potřebám dětí a plně respektován.
 
Psychosociální podmínky
Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.  Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro ně kamarádským společenstvím, v němž by měly být rády. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.  Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno a naopak. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Citlivé a diskrétní řešení problémů jednotlivých dětí je samozřejmostí.  Prostřednictvím situačních scének jsou děti připravovány na různé životní situace, které by je mohly potkat.

Předpokladem kvalitní práce je ovzduší důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidarity a pohody. To je základem vztahů jak mezi pedagogy a dětmi, tak mezi dospělými navzájem. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, navozují situace pohody). K dětem mají partnerský vztah, převažuje  pozitivní pohled na dítě, vyhýbají  se negativním slovním komentářům, umí dítě ocenit, pochopit jeho individuální zvláštnosti i schopnosti, umožňují mu zažít úspěch. Je vyloučeno manipulování s dítětem a jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě považuje jako násilí, je nepřípustná.

Denní rytmus je přizpůsoben potřebám dětí a rodičů. V mateřské škole jsou děti rozděleny podle věku do dvou tříd. Péče je věnována jak dětem se speciálními potřebami, tak i dětem mimořádné nadaným. Ty mají mimo jiné možnost rozvíjet svůj talent v kroužcích při základní škole.

Pro děti s vadou řeči je zajištěna logopedická péče. Pozornost je věnována i dětem s odloženou školní docházkou, pro které je vypracován individuální vzdělávací plán.
 
Charakteristika vzdělávacího programu
Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu “Zlatá brána otevřena, aneb kam nás nohy zavedly“ je zdravý vývoj dítěte spojený s přiměřenou pohybovou aktivitou, zajištění pocitu bezpečí pro každé dítě s možností vyjádření svých pocitů a přání, rozvoj jejich osobnosti ve zdravě sebevědomé děti. Vzdělávací obsah a časový plán je k nahlédnutí v mateřské škole.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných je zabezpečeno  třídním vzdělávacím plánem. Při vyšetření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, při odložené školní docházce, spolupracuje mateřská škola s pedagogicko - psychologickou poradnou v Krnově. Podle potřeby je pak pro dítě zpracován individuální vzdělávací plán (IVP). Rodičům, kteří mají dítě s postižením je určena sociální služba raná péče. Poradna rané péče se zabývá dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, dětmi předčasně narozenými a dětmi s autismem. Věk dětí je od narození do sedmi let nebo do nástupu školního zařízení. Tato sociální služba je poskytována zařízením Benjamín Krnov. Péče je věnována rovněž dětem s vadami řeči, kdy je pro ně zajištěna kvalifikovaná logopedická péče přímo v prostorách mateřské školy.

KALENDÁŘ AKCÍ