Program školní družiny volně navazuje na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní „Učit se učit se" č.j. ZŠ 1234/07 a vzdělávací program Základní škola 16847/96-2.

Jeho cílem je smysluplné využití volného času, motivace dětí k tvořivosti, logickému myšlení,  řešení problémů,  vzájemné spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých.

Je zaměřen na rozvoj vnímavosti a citlivosti dětí k lidem, prostředí a přírodě, k péči dětí o své fyzické i duševní zdraví. Pomáhá dále rozvíjet schopnosti a dovednosti již osvojené. Mimo činnosti rekreační a odpočinkové se zaměřuje na tyto oblasti:

 

Jazyk a jazyková komunikace

 • dbáme na kultivovaný projev dětí, rozvíjení komunikace s vrstevníky i s dospělými
 • vedeme děti k vyjádření svých názorů, potřeb myšlenek, prožitků
 • obohacujeme slovní zásobu, získáváme sebedůvěru při vystupování


Člověk a jeho svět

 • poznávání svého bydliště, nejbližší okolí
 • dítě zná prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, cestu do školy
 • děti jsou seznamovány s důležitými budovami
 • vedeme děti k pravidlům slušného chování, pomoci nemocným a starším lidem
   

Člověk a společnost

 • seznamování dětí s vývojem naší společnosti
 • vedeme děti k vzájemné toleranci, prevenci rasismu, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí, k rovnosti mužů a žen
 • vedeme děti k respektování základních norem společenského chování, proti šikaně a diskriminaci

 

Člověk a příroda

 • pozorování přírodních jevů, zkoumání příčin přírodních procesů
 • nacházení souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností
 • vliv člověka na stav životního prostředí a na lidské zdraví
 • zkoumání změn probíhajících v přírodě
 • šetrné chování k přírodě, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí

 

Umění a kultura

 • hudební výchova - poslechové činnosti, jednoduché pohybové ztvárnění k písni, sledování současné hudební scény
 • výtvarná výchova - rozvoj estetického vnímání dětí, vkusu, představivosti a fantazie, vyjádření reality, představ, fantazie různými tradičními i novými technikami – malba, kresba
 • rozvoj dětí v oblasti kulturní
 • slušné chování v kulturních zařízeních
 • sledování pohádek a vhodných filmů z videa, poslech pohádek z CD, poslech čtených pohádek

 

Člověk a zdraví

 • pohybové hry – uplatnění hřiště, tělocvična, louka osvojení si základních pravidel hry a jejich dodržování, bezpečnost při hrách
 • základy atletiky – hřiště, tělocvična, louka rychlý běh, šplh na tyči, hod na cíl, hod do dálky, přeskoky přes švihadlo, osvojování základních pravidel bezpečnosti
 • základy sportovních her – hřiště, tělocvična, házení, chytání míče, dodržování pravidel kolektivních her, vhodné oblečení pro sportovní hry
 • turistika, pobyt v přírodě – přesun do terénu, chůze v terénu, ochrana přírody
 • zimní sporty – hry na sněhu a na ledě, základy bruslení a lyžování dbáme na dodržování bezpečnosti
 • tělovýchovné chvilky – oddělení ŠD, relaxační a vyrovnávací cvičení
 • upevňování stravovacích a hygienických návyků při obědě, při svačině
 • děti pociťují, vnímají radost ze hry, uvědomují si možná nebezpečí a snaží se jim zabránit
 • uvědomují si, že lze pohyb spojovat s hudbou

 

Člověk a svět práce

 • vedeme děti k pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu
 • osvojujeme si základní pracovní dovednosti, návyky, používáme vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci, vytváříme kladný vztah k práci
 • ověřujeme si teoretické poznatky v praxi
 • provádíme jednoduché montáže a  demontáže stavebnic
 • používáme tradiční i netradiční materiály
 • snažíme se udržovat pořádek, dodržujeme zásady hygieny a bezpečnosti při práci
 • pracujeme podle předlohy či slovního návodu

 

Tématické celky

ZÁŘÍ: Škola a okolí

 • umím se chovat a chránit si své zdraví
 • znám bezpečnou cestu do školy a zpět
 • máme vyzdobenou třídu

ŘÍJEN: Barvy podzimu

 • znám zásady správné výživy
 • poznávám rozmanitosti ekosystému
 • sbírám a vyrábím z přírodnin

LISTOPAD: Příroda se připravuje na zimu

 • umím se chovat v přírodě
 • vím, jak si ošetřit zranění
 • připravujeme se na Vánoce

PROSINEC: Vánoční svátky, advent

 • vánoční koncert
 • pozoruji zimní přírodu
 • pomáhám druhému

LEDEN: Zimní sportování

 • zimní olympiáda
 • zimní příroda
 • vnímám všemi smysly

ÚNOR: Masopust

 • tvořím z různého materiálu
 • chráním své zdraví a pečuji o něj

BŘEZEN: Příchod jara

 • pracuji s knihou
 • příroda se probouzí

DUBEN: Měsíc bezpečnosti

 • jsem dobrý chodec a cyklista
 • navštíví nás čarodějnice
 • nebojím se počítače

KVĚTEN: Člověk a příroda

 • chráním přírodu
 • slavím s maminkou
 • společně sportujeme

ČERVEN: Prázdniny jsou za dveřmi

 • mám spoustu kamarádů
 • poznávám život u vody

KALENDÁŘ AKCÍ