Program školní družiny volně navazuje na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní „Učit se učit se" č.j. ZŠ 1234/07 a vzdělávací program Základní škola 16847/96-2.

Jeho cílem je smysluplné využití volného času, motivace dětí k tvořivosti, logickému myšlení,  řešení problémů,  vzájemné spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých.

Je zaměřen na rozvoj vnímavosti a citlivosti dětí k lidem, prostředí a přírodě, k péči dětí o své fyzické i duševní zdraví. Pomáhá dále rozvíjet schopnosti a dovednosti již osvojené. Mimo činnosti rekreační a odpočinkové se zaměřuje na tyto oblasti:

 

Jazyk a jazyková komunikace

 • dbáme na kultivovaný projev dětí, rozvíjení komunikace s vrstevníky i s dospělými
 • vedeme děti k vyjádření svých názorů, potřeb myšlenek, prožitků
 • obohacujeme slovní zásobu, získáváme sebedůvěru při vystupování


Člověk a jeho svět

 • poznávání svého bydliště, nejbližší okolí
 • dítě zná prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, cestu do školy
 • děti jsou seznamovány s důležitými budovami
 • vedeme děti k pravidlům slušného chování, pomoci nemocným a starším lidem
   

Člověk a společnost

 • seznamování dětí s vývojem naší společnosti
 • vedeme děti k vzájemné toleranci, prevenci rasismu, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí, k rovnosti mužů a žen
 • vedeme děti k respektování základních norem společenského chování, proti šikaně a diskriminaci

 

Člověk a příroda

 • pozorování přírodních jevů, zkoumání příčin přírodních procesů
 • nacházení souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností
 • vliv člověka na stav životního prostředí a na lidské zdraví
 • zkoumání změn probíhajících v přírodě
 • šetrné chování k přírodě, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí

 

Umění a kultura

 • hudební výchova - poslechové činnosti, jednoduché pohybové ztvárnění k písni, sledování současné hudební scény
 • výtvarná výchova - rozvoj estetického vnímání dětí, vkusu, představivosti a fantazie, vyjádření reality, představ, fantazie různými tradičními i novými technikami – malba, kresba
 • rozvoj dětí v oblasti kulturní
 • slušné chování v kulturních zařízeních
 • sledování pohádek a vhodných filmů z videa, poslech pohádek z CD, poslech čtených pohádek

 

Člověk a zdraví

 • pohybové hry – uplatnění hřiště, tělocvična, louka osvojení si základních pravidel hry a jejich dodržování, bezpečnost při hrách
 • základy atletiky – hřiště, tělocvična, louka rychlý běh, šplh na tyči, hod na cíl, hod do dálky, přeskoky přes švihadlo, osvojování základních pravidel bezpečnosti
 • základy sportovních her – hřiště, tělocvična, házení, chytání míče, dodržování pravidel kolektivních her, vhodné oblečení pro sportovní hry
 • turistika, pobyt v přírodě – přesun do terénu, chůze v terénu, ochrana přírody
 • zimní sporty – hry na sněhu a na ledě, základy bruslení a lyžování dbáme na dodržování bezpečnosti
 • tělovýchovné chvilky – oddělení ŠD, relaxační a vyrovnávací cvičení
 • upevňování stravovacích a hygienických návyků při obědě, při svačině
 • děti pociťují, vnímají radost ze hry, uvědomují si možná nebezpečí a snaží se jim zabránit
 • uvědomují si, že lze pohyb spojovat s hudbou

 

Člověk a svět práce

 • vedeme děti k pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu
 • osvojujeme si základní pracovní dovednosti, návyky, používáme vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci, vytváříme kladný vztah k práci
 • ověřujeme si teoretické poznatky v praxi
 • provádíme jednoduché montáže a  demontáže stavebnic
 • používáme tradiční i netradiční materiály
 • snažíme se udržovat pořádek, dodržujeme zásady hygieny a bezpečnosti při práci
 • pracujeme podle předlohy či slovního návodu

 

Tématické celky

ZÁŘÍ: Škola a okolí

 • umím se chovat a chránit si své zdraví
 • znám bezpečnou cestu do školy a zpět
 • máme vyzdobenou třídu

ŘÍJEN: Barvy podzimu

 • znám zásady správné výživy
 • poznávám rozmanitosti ekosystému
 • sbírám a vyrábím z přírodnin

LISTOPAD: Příroda se připravuje na zimu

 • umím se chovat v přírodě
 • vím, jak si ošetřit zranění
 • připravujeme se na Vánoce

PROSINEC: Vánoční svátky, advent

 • vánoční koncert
 • pozoruji zimní přírodu
 • pomáhám druhému

LEDEN: Zimní sportování

 • zimní olympiáda
 • zimní příroda
 • vnímám všemi smysly

ÚNOR: Masopust

 • tvořím z různého materiálu
 • chráním své zdraví a pečuji o něj

BŘEZEN: Příchod jara

 • pracuji s knihou
 • příroda se probouzí

DUBEN: Měsíc bezpečnosti

 • jsem dobrý chodec a cyklista
 • navštíví nás čarodějnice
 • nebojím se počítače

KVĚTEN: Člověk a příroda

 • chráním přírodu
 • slavím s maminkou
 • společně sportujeme

ČERVEN: Prázdniny jsou za dveřmi

 • mám spoustu kamarádů
 • poznávám život u vody

KALENDÁŘ AKCÍ

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
1. třída, 15.15 hod.

 8. 12. 2022
Vánoční besídka
2. třída, 15.45 hod.

 16. 12. 2022
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce MŠ

 21. 12. 2022
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce v MŠ