AKTUALITYZápis do 1. třídy


ZapisyOnline 728x90

V souvislosti s aktuálním děním zápis k povinné školní docházce proběhne v ČR od 1. 4. do 30 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Bude složen jen z administrativní části, která proběhne elektronicky, u nás pomocí nástroje ZÁPISY ONLINE (BAKALÁŘI SOFTWARE s.r.o..)

K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Mladší děti lze přijmout pouze na základě doporučení.

Děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2020, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Děti, které dovrší 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2021, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. 

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad požádá zákonný zástupce přímo při vyplňování formuláře online zápisu   v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce spolu s podepsanou žádostí způsobem popsaným výše.

V případě nedoložení náležitostí žádosti, ředitel vyzve žadatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.         

Návod k zápisu dítěte v aplikaci ZÁPISY ONLINE (nápověda)

Aplikace bude přístupná od 10. 4. 2020 do 24. 4. 2020

Pozvánka k zápisu - on-line vstup

ZapisyOnline 728x90

1. Klikněte na banner Online zápis do školy

2. Vyplňte formulář s osobními údaji dítěte a zákonného zástupce

3. Pro přihlášení i sourozence nastavte záložku dalšího dítěte a zapište osobní údaje sourozence

4. Přejděte na potvrzení k odeslání, součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů

5. Po úspěšném odeslání žádosti obdržíte na email zprávu s předvyplněnou žádostí a registračním číslem uchazeče

6. Vytiskněte vyplněný formulář žádosti o zápis,  doplňte ostatní prázdné kolonky a podepište. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky si vytiskněte příslušný formulář, doplňte prázdné kolonky a přiložte kopii zprávy školského poradenského zařízení a  vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Vše doručte společně s kopií rodného listu dítěte jedním z uvedených způsobů do školy. 

   a) Datovou schránkou (jtnmez9)

   b) Emailem s elektronickým podpisem na reditel@zsamslichnov.eu

   c) Poštou

   d) Vložení dopisní obálky do školní poštovní schránky

   e) Osobně – středa 15.4. (8.00-12.00 hod.) nebo čtvrtek 16.4. (15:00 – 17:00 h.), v jiný termín po domluvě  se zástupcem ředitele tel. 731463553. Ve výjimečných případech, pokud zákonný zástupce nemá možnost Online zápisu, je možné dohodnout se na tisku přihlášky ve škole, a to na výše uvedeném telefonním čísle.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Po skončení zápisu (až skončí mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR) bude operativně stanoven termín úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvňáčků, na které obdrží všechny důležité informace a seznámí se s třídní učitelkou.

Po přijetí žádosti, vydá škola do 14 dnů „Rozhodnutí“ a to vám bude zasláno elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.


 

KALENDÁŘ AKCÍ