AKTUALITYZápis do MŠ Lichnov 2021/2022


Ředitel školy vyhlašuje 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

 2. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. U dětí, které již docházejí do mateřské školy a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2021, není nutné znovu vyplňovat přihlášku.

 3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti dle těchto kritérií:

  1. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

  2. děti s trvalým pobytem v obci Lichnov a Sosnová,

  3. děti od 3 let (vyšší věk rozhoduje),

  4. děti 2 leté a děti s trvalým pobytem mimo obec Lichnov a Sosnová je možné přijmout s ohledem na kapacitu a bezpečnost organizace vzdělávání.

 4. Děti přihlášené po termínu zápisu budou umisťovány do vyčerpání volné kapacity mateřské školy. 

 5. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis do MŠ následujícím způsobem: 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. 

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 3. - 14. května 2021.

“Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list”, je ke stažení na webu školy http://zsamslichnov.eu/ v sekci Dokumenty a formuláře - MŠ nebo přímo ZDE, popř. k vyzvednutí v budově ZŠ Lichnov. (po domluvě na tel. 731 463 553)

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně lékařsko potvrzení a příloh mohou rodiče doručit:

 1. do datové schránky školy: jtnmez9

 2. e-mailem na zakladni.skola@zsamslichnov.eu s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

 3. poštou na adresu školy, 

 4. do schránky školy (u vchodu) nebo osobním podáním na podatelnu školy v pracovní dny od 7.45 do 9.30 hod. V případě nutnosti je možné dohodnout i jiný čas.

 

Přílohy k žádosti:

 1. doložení rodného listu – stačí dodat jeho kopii nebo sken,

 2. doložení řádného očkování  - potvrzení praktického dětského lékaře na přihlášce.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračním číslem, které Vám bude oznámeno e-mailem, uvedeným v přihlášce. Tento seznam bude vyvěšen od 24. 5. 2021 na webu školy a vývěsce MŠ. V případě zájmu o originál rozhodnutí je možné si jej po telefonickém objednání vyzvednout osobně na podatelně školy. 


 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ