AKTUALITYZápis do 1. třídy 2021/2020


V souvislosti s aktuálním děním zápis k povinné školní docházce proběhne v ČR od 1. 4. do 30 4. 2021 bez přítomnosti dětí. Bude složen jen z administrativní části, podáním žádostí. Pokud na do konce školního roku bude z epidemiologického hlediska příznivá situace, bude pro přijaté děti uspořádána dodatečná část zápisu, zaměřená na seznámení se s prostředím školy, učiteli, apod.

K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. U dětí, které nedochází do MŠ Lichnov je nutné přiložit prostou kopii rodného listu. V případě osobního doručení přineste originál rodného listu pouze k nahlédnutí.

Mladší děti lze přijmout pouze na základě doporučení. Děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2021, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Děti, které dovrší 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2022, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra.

Zákonní zástupci těch dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad, musí o přijetí do základní školy opětovně požádat. 

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad požádá zákonný zástupce přímo na formuláři staženém z webu školy. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce spolu s podepsanou žádostí způsobem popsaným výše.

V případě chybějících náležitostí žádosti, ředitel vyzve žadatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.  

Příslušné formuláře jsou ke stažení na webu školy v sekci DOKUMENTY A FORMULÁŘE či přímo na tomto odkazu http://www.zsamslichnov.cz/index.php?page=dokumenty-formulare.

Najděte zde tyto formuláře:  

  1. Přihláška k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

  2. Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

  3. Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

  Příjem žádostí bude v termínu od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021

Pro zápis vytiskněte formuláře č.1.+2., vyplňte všechny kolonky, podpište a doručte dle níže uvedených instrukcí.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky si vytiskněte formulář č.3, vyplňte prázdné kolonky a přiložte kopii zprávy školského poradenského zařízení a  vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa.

Vše doručte společně s případnou kopií rodného listu dítěte jedním z uvedených způsobů do školy:

   a) datovou schránkou (jtnmez9),

   b) e-mailem s elektronickým podpisem na reditel@zsamslichnov.eu,

   c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

   d) vložení dopisní obálky do školní poštovní schránky,

   e) osobním podáním ve škole po domluvě  se zástupcem ředitele tel. 731463553. 

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Po přijetí žádosti, obratem obdržíte do e-mailu přidělení registračního čísla a informace ke zveřejnění seznamu přijatých žáků, který vydá škola do 14 dnů. Tento seznam bude zveřejněný na webu školy a vývěsce před základní školou po dobu nejméně 15 dní.

Děkujeme za spolupráci a snad na brzkou viděnou v naší-vaší škole se těší učitelé i ostatní zaměstnanci.

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ