AKTUALITYInformace k otevření ZŠ


Pravidla pro obnovení provozu ZŠ, 1. stupeň pro období 25.5. - 30.6.2020

 

 

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května 2020 bude umožněn žákům 1. stupně přístup do školy.

Vzdělávací činnosti budou organizovány prostřednictvím skupin o maximálním počtu 15 žáků, podle počtu přihlášených žáků by skupiny měly být podle ročníku.

Pobyt dětí bude rozdělen na dvě části:

- dopolední část zaměřená na výuku matematiky, jazyka českého, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a anglického jazyka.Vzdělávací obsah bude probíhat souběžně s pokračující distanční výukou.

- odpolední část zaměřená na odpočinkové činnosti – hudební, výtvarné, pohybové…

 

Co je nutné pro vstup do školy a další pobyt v těchto dětských skupinách:

 

1. Přihlášení

- Elektronickou přihlášku (odkaz zaslaný na Bakaweb a na webu) je nutné vyplnit do 18.5. 2020. Přihláška ZDE.

- Přihlášku je možno vyzvednout a vyplnit i ve škole.

- Současně musí být vyplněno čestné prohlášení, které bude nutno odevzdat před prvním vstupem žáka do budovy – ke stažení ZDE. Bez něj nebude dítěti umožněn vstup do školy.

- Po přihlášení dítěte je účast na vzdělávacích aktivitách povinná, v případě nemoci je nutné dítě omluvit.

- Pozdější přihlášení a vstup dítěte do skupiny po 25. 5. 2020 není možné.

- S informacemi o zařazení dítěte do skupiny budete obeznámeni prostřednictvím bakawebu. Složení dětské skupiny bude neměnné až do 30. 6. 2020.

 

2. Před školou a vstup do školy

- Každá skupina bude mít stanovený čas příchodu do školní budovy. Žáci se před budovou školy neshlukují a dodržují rozestupy 2 metry, nos a ústa mají zakrytá rouškou.

- Rodiče mohou dítě doprovodit ke škole (v prostoru před školou je nutné mít zakrytá ústa i nos), do budovy školy však nevstupují. Rovněž při vyzvedávání dítěte zůstávají před školou.

- Dítěti bude po vstupu do budovy měřena teplota, je tedy vhodné, aby rodič čekal na převzetí dítěte učitelem. Pokud teplota přesáhne 37,2°C nebude dítěti povolen vstup do školy. V případě, že dítě bude chodit do školy samo, bude v tomto případě rodič vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte. Do té doby bude dítě izolováno od ostatních.

 

3. Ve škole

- Žák si ihned po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce, po přezutí v šatně odchází s vyučujícím do své třídy. O přestávkách žáci nesmí chodit do jiných tříd ani do jiných pater školy.

- Po příchodu do třídy si žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

- Žáci sedí v lavicích po jednom.

- Žák musí být vybaven dvěma rouškami a dvěma sáčky pro odkládání roušek. Během hodiny nemusí mít roušky nasazené. Nasazují si roušku, když pracují ve skupině, během přestávek, na chodbách při přesunech.

- Žáci chodí na WC po jednom, po použití WC si umyjí ruce mýdlem a použijí dezinfekci.

- V případě, že se žák cítí špatně, neprodleně to oznamuje vyučujícímu.

 

4. Ve školní jídelně

- Pokud se bude dítě stravovat ve školní jídelně, bude odcházet spolu s vyučujícím.

- V jídelně budou žáci obědvat po skupinách podle rozpisu.

- Každá skupina může vstoupit po dezinfekci povrchů v jídelně na pokyn dohledu.

- Před vstupem do jídelny si umyjí ruce mýdlem a použijí dezinfekci.

- U stolu sedí sami.

- Během jídla si odloží roušku do sáčku.

- Z jídelny odchází společně s vychovatelem a to buď do šatny (v případě, že odchází po obědě domů) nebo do třídy.

 

5. Při odpoledních činnostech

- Žáci dodržují stejná pravidla jako při činnostech dopoledních.

- Ve stanovený čas odcházejí buď sami, nebo jsou předány rodiči (rodič nevstupuje do školy, vyčkává příchod dítěte před školou).

 

6. Pravidla pro zajištění hygieny

- důkladné mytí a dezinfekce rukou dětí a všech zaměstnanců školy,

- časté větrání,

- v případě nepříznivého počasí místo větrání použití speciálního UV sterilizátoru vzduchu,

- důkladné čištění všech místností 1x denně,

- průběžná dezinfekce povrchů,

- častý pobyt venku.

 

7. Osoby s rizikovými faktory stanovenými ministerstvem zdravotnictví

- Výčet rizikových faktorů naleznete viz čestné prohlášení - ke stažení ZDE.

- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije v domácnosti, patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

- Pokud patří dítě nebo rodinný příslušník ve společné domácnosti k ohrožené skupině, či existují jiné vážné důvody, má rodič možnost čerpat OČR.

 

8. Případné dotazy směřujte na mail zakladni.skola@zsamslichnov.eu, popř. na telefon 554 643 130

 


Ing. Ladislav Pleva

ředitel školy

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ