AKTUALITYZápis do MŠ


Aktualizace informací k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. 

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, a to v období od 4. května 2020 do 16. května 2020. 

Plnit  povinnost  předškolního  vzdělávání  ve školním roce 2020/2021 je  u  dětí narozených do 31. 8. 2015. U dětí, které již docházejí do mateřské školy a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2020, není nutné znovu vyplňovat přihlášku. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s trvalým pobytem v obci, děti s plnou docházkou, děti zaměstnaných rodičů. Děti přihlášené po termínu zápisu budou umisťovány do vyčerpání volné kapacity mateřské školy. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Vzhledem k  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou

4. osobní podání (na základě telefonnické domluvy na tel. čísle 731 463 553), a to v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hod. V případě nutnosti je možno dohodnout i jiný čas.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Přihláška je ke stažení na webových stránkách http://www.zsamslichnov.cz . V případě, že si nemůžete formulář vytisknout, domluvte se telefonicky na výše uvedeném tel. čísle na jejím předání v budově ZŠ Lichnov.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud v současné době nelze osobně navštívit praktického lékaře, pak pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 


Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Podpis zákonného zástupce

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ